Liên kết với chúng tôi tại:

Bản tin văn hoá - xã hội nổi bật

                               Quỳnh Châu phủ toàn đồ

Hầu hết các loại phương chí đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo của hoàng đế và do chính quyền các cấp chủ trương tiến hành.Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc các loại phương chí chép rất tỉ mỉ về đơn vị hành chính cực nam của Trung Quốc.

  • Tổng chí đời Thanh có ba bộ, soạn lần đầu tiên với tên " Đại Thanh nhất thống chí " (342 quyển, làm xong năm 1743), lần hai với tên Khâm định  Đại Thanh nhất thống chí  do đại học sĩ Hòa Thân nhận sắc soạn thêm (gồm 424 quyển, làm xong năm 1784), lần ba với tên  Gia Khánh trùng tu Đại Thanh nhất thống chí  do Hàn lâm viện biên tu Lý Tá Hiền soạn thêm theo sắc chỉ của vua Gia Khánh (650 quyển, làm xong năm 1842).  Khâm định Đại Thanh nhất thống chí  chép về cương giới phía nam cũng chỉ đến châu Nhai, thuộc phủ Quỳnh Châu như địa đồ Quảng Đông toàn đồ tờ 2, quyển 350 minh họa.

                                           Quảng Đông toàn đồ

Mặt khác, có một chi tiết giúp xác định vùng Thất Châu Dương mà mấy chục năm nay học giả Trung Quốc cứ cho rằng nó là Tây Sa ( tức Hoàng Sa của Việt Nam). Ở quyển 350, mục "Sơn xuyên", tờ 11 có đoạn: (dịch) "Thất tinh sơn ở phía Bắc huyện Văn Xương,  Minh nhất thống chí  viết rằng núi này có bảy ngọn còn có tên là Thất Châu Dương sơn, thông chí Quảng Đông viết là nó cách huyện lỵ Văn Xương về phía bắc 150 dặm (khoảng 75km), ở ngoài biển khơi...".

Ghi chép này cho thấy nó kế thừa tổng chí đời Minh và tiếp thu kết quả khảo sát của thông chí địa phương, đồng xác định Thất Châu Dương tương ứng với Thất Châu liệt đảo ở khoảng vĩ độ 20, phía đông tỉnh Hải Nam ngày nay, mà không phải là Hoàng Sa của Việt Nam.

Thông chí liên quan trực tiếp đến vùng biển phía nam Trung Hoa là các bộ thông chí tỉnh Quảng Đông, trước sau có 5 bộ, đều do các quan chức cấp cao ở tỉnh chủ trì biên soạn. Sớm nhất là  Quảng Đông thông chí  của Đới Cảnh thời Minh, làm xong năm 1535, kế đến là bộ do Hoàng Tá chủ biên,72 quyển, làm xong năm 1602.

Đời Thanh gồm 3 bộ của Kim Quang Tổ (1675); Hách Ngọc Lân, 64 quyển (1731); Nguyễn Nguyên, 334 quyển (1882) Trong  Quảng Đông thông chí  của Hách Ngọc Lân,  Quảng Đông toàn tỉnh tổng đồ  ở quyển 3, trang 3 cho thấy về cương vực, tức phạm vi quản lý hành chính của chính quyền cấp tỉnh, dừng ở phủ Quỳnh Châu.

                    Quảng Đông toàn tỉnh tổng đồ

Địa đồ  Quỳnh Châu phủ toàn đồ  ở quyển 3, trang 22 lại có dòng chú thích "Quỳnh, bốn mặt là biển, không khảo được tám nơi tiếp giáp". Trong  Quảng Đông thông chí  của Nguyễn Nguyên,  Quảng Đông dư địa tổng đồ  được vẽ theo kỹ thuật phương Tây, phân hệ thống kinh vĩ, giới hạn về phía nam chỉ thấy đến khoảng 18,5 o  vĩ độ bắc.

Trong địa phương chí cấp cơ sở liên quan trực tiếp đến vùng biển nam Trung Hoa là các phủ chí Quỳnh Châu, theo bộ  Quỳnh Châu phủ chí , biên soạn sau cùng trong đời Thanh (1891), có tính kế thừa và bổ sung hoàn thiện từ 4 bộ trước đó.

Các ghi chép về phạm vi cương giới cho thấy tương đồng với tổng chí và thông chí đã đề cập, sách này cũng dẫn lời quận thú (quận trưởng) Tiêu Ứng Thực viết trong phủ chí năm 1774 về các nơi tiếp giáp, quyển 3, phần Dư địa chí, mục Cương vực chép: "Quỳnh Châu là nơi giữa biển, nam là Chiêm Thành; tây là Chân Lạp, Giao Chỉ; đông là Thiên lý trường sa, Vạn lý thạch đường; bắc tiếp giáp huyện Từ Văn, phủ Lôi Châu".

Trong nguyên tác của đoạn văn này, có sử dụng chữ đối với hai trường hợp tiếp giáp cho thấy có sự phân biệt rõ ràng, các nơi ngoài Trung Quốc dùng chữ "tắc" (nghĩa "là"), còn nơi thuộc Trung Quốc thì dùng chữ " tiếp" (nghĩa "tiếp giáp, tiếp cận"), điều này cho thấy chính quyền nhà Thanh tuy biết có nơi là Thiên lý trường sa, Vạn lý thạch đường nhưng những nơi đó không thuộc sự quản lý hành chính của chính quyền đương thời .

Phương chí cổ Trung Quốc chứa đựng nhiều sử liệu quý, có giá trị nhiều mặt trong việc tìm hiểu lịch sử các hoạt động xã hội Trung Quốc và các nước có biên giới lân cận. Riêng việc xác định chủ quyền trong lịch sử đối với các nơi trên Biển Đông, phương chí các loại từ đời Đường cho đến đời Thanh cho thấy không có ghi nhận nào thể hiện sự quản lý hành chính đối với Tây Sa và Nam Sa, là những nơi mà trong các loại thư tịch đồng dạng, Việt Nam đã ghi nhận bằng tên Trường Sa và Hoàng Sa.

Thùy Linh | Tri Thức Trẻ

Tìm kiếm

10/12 : Ngày Nhân quyền

Human Rights Day

Lượng truy cập

482272
Show Today
Show Yesterday
Show This Week
Show This Year
Show Last Month
Show This Month
All
750
3008
10698
447112
44905
108718
482272
IP: 107.20.120.65
2017-12-14 03:22
Visitors Counter